தமிழ் என்றும் யின் அர்த்தம்

என்றும்

வினையடை

  • 1

    எப்பொழுதும்.

    ‘என்றும் வாழும் இலக்கியம்’
    ‘என்றும் உன்னை மறவாத நண்பன்’