தமிழ் எனின் யின் அர்த்தம்

எனின்

இடைச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு நிபந்தனை வாக்கியத்தில் உள்ள இரண்டு பகுதிகளை இணைக்கும் இடைச்சொல்.