தமிழ் எனில் யின் அர்த்தம்

எனில்

வினையடை

உயர் வழக்கு