தமிழ் எரிவு யின் அர்த்தம்

எரிவு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (புண், காயம் முதலியவற்றில் ஏற்படும்) எரிச்சல்.