தமிழ் எருமுட்டை யின் அர்த்தம்

எருமுட்டை

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு சாணமும் கூளமும் கலந்து உருண்டையாக்கப்பட்டுக் காயவைக்கப்பட்ட எரிபொருள்.