தமிழ் எல்லா யின் அர்த்தம்

எல்லா

பெயரடை

  • 1

    எல்லாம் என்பது பெயரைத் தழுவி நிற்கும்போது எடுக்கும் வடிவம்.