தமிழ் எல்லாரும் யின் அர்த்தம்

எல்லாரும்

பெயர்ச்சொல்