தமிழ் ஏகாக்கிர சிந்தை யின் அர்த்தம்

ஏகாக்கிர சிந்தை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு மனத்தை ஒன்றில் குவித்திருக்கும் நிலை.