தமிழ் ஏகோபித்த யின் அர்த்தம்

ஏகோபித்த

பெயரடை

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு ஒருமனதான.

    ‘இது எங்கள் ஏகோபித்த அபிப்பிராயம்’