தமிழ் ஏடுதொடக்கு யின் அர்த்தம்

ஏடுதொடக்கு

வினைச்சொல்-தொடக்க, -தொடக்கி

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (குழந்தைக்கு) நல்ல நாளில் முதல்முதலாகக் கல்வி கற்பிக்கத் தொடங்குதல்.

    ‘விஜயதசமியன்று குழந்தைக்கு ஏடுதொடக்கினோம்’