தமிழ் ஏதனம் யின் அர்த்தம்

ஏதனம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு உணவு பரிமாறப் பயன்படும் பாத்திரங்கள்.