தமிழ் ஏதேனும் யின் அர்த்தம்

ஏதேனும்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு