தமிழ் ஏற்புவலி யின் அர்த்தம்

ஏற்புவலி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தசைவிறைப்பு ஜன்னி; வில்வாத ஜன்னி.

    ‘குழந்தை ஏற்புவலியால் இறந்துவிட்டது’