தமிழ் ஏறெடுத்து யின் அர்த்தம்

ஏறெடுத்து

வினையடை

  • 1

    தலையை நிமிர்த்தி.

    ‘அவள் என்னை ஏறெடுத்துப் பார்த்தாள்’