தமிழ் ஏலக்காய் யின் அர்த்தம்

ஏலக்காய்

பெயர்ச்சொல்