தமிழ் ஐ யின் அர்த்தம்

பெயரடை

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு ஐந்து என்பதன் பெயரடை வடிவம்.

    ‘ஐவகையாகப் பிரித்துக்கொள்வோம்’