தமிழ் ஒட்டடைக் குச்சி யின் அர்த்தம்

ஒட்டடைக் குச்சி

பெயர்ச்சொல்