தமிழ் ஒட்டுக்குடித்தனம் யின் அர்த்தம்

ஒட்டுக்குடித்தனம்

பெயர்ச்சொல்