தமிழ் ஒட்டைச்சிவிங்கி யின் அர்த்தம்

ஒட்டைச்சிவிங்கி

பெயர்ச்சொல்