தமிழ் ஒத்தணம் யின் அர்த்தம்

ஒத்தணம்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு