ஒத்து -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

ஒத்து1ஒத்து2ஒத்து3

ஒத்து1

வினைச்சொல்ஒத்த, ஒத்தி

ஒத்து -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

ஒத்து1ஒத்து2ஒத்து3

ஒத்து2

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நாகசுர வாசிப்புக்குச் சுருதி கூட்ட உடன் ஊதப்படும் ஒரு குழல் கருவி.

ஒத்து -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

ஒத்து1ஒத்து2ஒத்து3

ஒத்து3

வினையடை

  • 1

    இணைந்து; ஒருமித்து.

    ‘கணவன் மனைவியாக ஒத்து வாழ முடியவில்லை’