தமிழ் ஒன்றுக்கிரு யின் அர்த்தம்

ஒன்றுக்கிரு

வினைச்சொல்-இருக்க, -இருந்து

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு சிறுநீர் கழித்தல்.