தமிழ் ஒன்றுக்குப்போ யின் அர்த்தம்

ஒன்றுக்குப்போ

வினைச்சொல்-போக, -போய்

பேச்சு வழக்கு