தமிழ் ஒன்றுகூட்டு யின் அர்த்தம்

ஒன்றுகூட்டு

வினைச்சொல்