தமிழ் ஒப்புநோக்கு யின் அர்த்தம்

ஒப்புநோக்கு

வினைச்சொல்