தமிழ் ஒப்புநோக்கு யின் அர்த்தம்

ஒப்புநோக்கு

வினைச்சொல்-நோக்க, -நோக்கி