தமிழ் ஒருகால் யின் அர்த்தம்

ஒருகால்

வினையடை

உயர் வழக்கு