தமிழ் ஒருகாலத்திலும் யின் அர்த்தம்

ஒருகாலத்திலும்

வினையடை

  • 1

    ஒருபோதும்.

    ‘ஒருகாலத்திலும் நான் யாருக்கும் அடிபணிய மாட்டேன்’