தமிழ் ஒருசிறிது யின் அர்த்தம்

ஒருசிறிது

வினையடை

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு சிறிதாவது; கொஞ்சமாவது.

    ‘பரிவு ஒருசிறிது இருந்தால் இதைச் செய்திருப்பாயா?’