தமிழ் ஒருதரம் யின் அர்த்தம்

ஒருதரம்

வினையடை

பேச்சு வழக்கு