தமிழ் ஒருதலை யின் அர்த்தம்

ஒருதலை

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு சமநிலை இல்லாத தன்மை; ஒருதரப்பு.

    ‘ஒருதலைச் சார்பான தீர்ப்பு’