தமிழ் ஒருநாளும் யின் அர்த்தம்

ஒருநாளும்

வினையடை

  • 1

    ஒருபோதும்.

    ‘நீ செய்த உதவியை ஒருநாளும் மறக்க மாட்டேன்’
    ‘அவனை நான் ஒருநாளும் சந்தேகித்ததே இல்லை’