தமிழ் ஒருநிலைப்படுத்து யின் அர்த்தம்

ஒருநிலைப்படுத்து

வினைச்சொல்-படுத்த, -படுத்தி

  • 1

    (கவனத்தை, மனத்தை) சிதறவிடாமல் கட்டுப்படுத்துதல்; ஒருமுகப்படுத்துதல்.

    ‘சதுரங்க விளையாட்டு மனத்தை ஒருநிலைப்படுத்த உதவுகிறது’