தமிழ் ஒருமனதான யின் அர்த்தம்

ஒருமனதான

பெயரடை

  • 1

    கருத்து வேற்றுமை இல்லாத.

    ‘இது எங்களுடைய ஒருமனதான முடிவு’