தமிழ் ஒருமுகமான யின் அர்த்தம்

ஒருமுகமான

பெயரடை

  • 1

    ஒருமனதான.

    ‘ஒருமுகமான அபிப்பிராயம்’