தமிழ் ஒருவித்திலைத் தாவரம் யின் அர்த்தம்

ஒருவித்திலைத் தாவரம்

பெயர்ச்சொல்

உயிரியல்
  • 1

    உயிரியல்
    சல்லி வேர்த் தொகுப்பை உடையதும் விதையினுள் ஒரே ஒரு வித்திலையைக் கொண்டதுமான தாவர இனம்.