தமிழ் ஒருவிதம் யின் அர்த்தம்

ஒருவிதம்

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன