தமிழ் ஒரேமூச்சாக யின் அர்த்தம்

ஒரேமூச்சாக

வினையடை