தமிழ் ஒலியியல் யின் அர்த்தம்

ஒலியியல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மொழியில் உள்ள ஒலிகள் பிறக்கும் விதம், சொற்களில் கொடுக்கப்படும் அழுத்தம், ஒலியின் அளவு முதலியவற்றை விவரிக்கும் மொழியியல் பிரிவு.