தமிழ் ஒழிந்தநேரம் யின் அர்த்தம்

ஒழிந்தநேரம்

பெயர்ச்சொல்