தமிழ் ஓக்காளி யின் அர்த்தம்

ஓக்காளி

வினைச்சொல்ஓக்காளிக்க, ஓக்காளித்து

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு வாந்தியெடுக்கும் உணர்வு தோன்றுதல்; ஓங்காரித்தல்.