தமிழ் ஓட்டுச் சீட்டு யின் அர்த்தம்

ஓட்டுச் சீட்டு

பெயர்ச்சொல்