தமிழ் ஓட்டுச் சாவடி யின் அர்த்தம்

ஓட்டுச் சாவடி

பெயர்ச்சொல்