தமிழ் ஓயாது ஒழியாது யின் அர்த்தம்

ஓயாது ஒழியாது

வினையடை