தமிழ் ஓர்ப்படி யின் அர்த்தம்

ஓர்ப்படி

பெயர்ச்சொல்