தமிழ் ஓரவஞ்சகம் யின் அர்த்தம்

ஓரவஞ்சகம்

பெயர்ச்சொல்