தமிழ் கச்சை யின் அர்த்தம்

கச்சை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    காண்க: கச்சு

  • 2

    கிறித்தவ வழக்கு
    குருக்கள் அணியும் வழிபாட்டு ஆடையின் இடுப்புப் பட்டை.