தமிழ் கட்டிக்கொள் யின் அர்த்தம்

கட்டிக்கொள்

வினைச்சொல்-கொள்ள, -கொண்டு

  • 1

    இறுக அணைத்துக்கொள்ளுதல்.

    ‘வீட்டைவிட்டுப் போன மகன் திரும்பிவந்ததும் தாய் அவனைக் கட்டிக்கொண்டு கண்ணீர் விட்டாள்’

தமிழ் கட்டிக்கொள் யின் அர்த்தம்

கட்டிக்கொள்

வினைச்சொல்-கொள்ள, -கொண்டு

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு திருமணம் செய்துகொள்ளுதல்.

    ‘குடிகாரனைக் கட்டிக்கொண்டு அவள் கஷ்டப்படுகிறாள்’