தமிழ் கட்டிடம் யின் அர்த்தம்

கட்டிடம்

பெயர்ச்சொல்