தமிழ் கட்டியம் கூறு யின் அர்த்தம்

கட்டியம் கூறு

வினைச்சொல்கூற, கூறி

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு (ஒன்றின் அல்லது ஒருவரின்) வருகையைத் தெரிவித்து முன்னறிவிப்புச்செய்தல்.

    ‘வசந்தத்தின் வருகைக்குக் கட்டியம் கூறுவதுபோல் இருந்தது குயில்களின் கூவல்’