தமிழ் கட்டிளம் யின் அர்த்தம்

கட்டிளம்

பெயரடை

  • 1

    கட்டுடலும் இளமையும் உடைய.

    ‘கட்டிளம் காளை’
    ‘கட்டிளம் பெண்’